क्रीडा स्पर्धा नियमावली,संमती पत्रक,तक्रार निवारण,संघ, शाळा / महाविद्यालय विरुध्द दंडात्मक कार्यवाही,शिस्तभंगाची कार्यवाहीखेळनिहाय क्रीडा प्रकार (बाबी / इव्हेंट)