जिल्हास्तर युवा पुरस्कार

       जिल्हयातील युवांनी केलेल्या समाजहिताच्या कार्याचा गौरव व्हावा. व त्यांना युवा विकासाचे कार्य करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनामार्फत जिल्हास्तरावर एक युवक , एक युवती , एक नोदणीकृत संस्था यांना युवा पुरस्कार प्रतिवर्षी शासनामार्फत देण्यात येतो . जिल्हास्तर युवा पुरस्काराकरिता जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय जळगाव मार्फत सन 2018-19 व सन 2019-20 या दोन वर्षाच्या पुरस्काराकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. जिल्हा युवा पुरस्कार हा जिल्हास्तरावर एक युवक व एक युवती तसेच एक नोंदणीकृत संस्था यांना सदर पुरस्कार देण्यात येइल. सदर पुरस्काराचे अर्ज विहित नमुन्यात भरुन केलेल्या कामाचे योग्य ते सबळ पुरावे ( वृत्तपत्र कात्रणे, प्रशस्तीपत्र, चित्रफिती व फोटो इत्यादी) जोडून सादर करावायाचा आहे. पुरस्काराकरिता प्रस्ताव प्रथम ऑनलाईन सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर प्रस्तांवाची एक प्रत कार्यालयात जमा करावयाची आहे.

जिल्हा क्रीडा पुरस्कार सन 2020 ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे वेळापत्रक

ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी दि.०७ ते २८ डिसेंबर २०२०
अर्जदाराने ऑनलाईन हार्ड कॉपी कार्यालयात सादर करण्याचा दिनांक दि. २८ डिसेंबर २०२० पर्यन्त
ऑनलाईन अर्ज भण्याची वेबसाईट jalgaonsports.in
ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या अधिक माहिती करीता संपर्क क्रमांक
  1. श्रीमती सुजाता गुल्हाने मो.नं.९७६३२३११४६