यावल

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव तालुका क्रीडा संकुल , यावल
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्र.
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन ,संरक्षक भिंत
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक

भडगांव

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव तालुका क्रीडा संकुल , भडगांव
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्र. २३१ क्षेञ २ हे. ६६ आर
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी बास्केटबॉल, व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक

छायाचित्र दालन

भुसावळ

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव भुसावळ
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल नगरपरीषद भुसावळ , के साईट नं. 104 क्षेत्र 44355.60 चौ.मी.
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी बास्केटबॉल, व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक

छायाचित्र दालन


चाळीसगांव

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव चाळीसगांव
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्र. ४१६ क्षेञ ६ हे. ९२ आर
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक

छायाचित्र दालन

धरणगांव

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव धरणगांव
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्र. १४३२,१४३३ मधील ६ हे. ३५ आर
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन ,संरक्षक भिंत
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक

छायाचित्र दालन

एरंडोल

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव एरंडोल
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्र. १२७ ५ हे. ८१ आर
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन ,संरक्षक भिंत
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक

छायाचित्र दालन


मुक्ताईनगर

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव मुक्ताईनगर
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्रं. 38 मधील 3 हे 35 आर
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन ,संरक्षक भिंत ,इनडोअर हॉल
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक मार्च- २०१५

छायाचित्र दालन

रावेर

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव रावेर
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्र. ११७४/२ क्षेञ २ हेक्टर शासकिय
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन ,संरक्षक भिंत
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक मार्च-२०१६

पारोळा

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव पारोळा
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्र. २५६ मधील ३ हेक्टर १९ आर
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन ,संरक्षक भिंत, इनडोअर हॉल
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक

छायाचित्र दालन


पाचोरा

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव पाचोरा
पत्ता
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल गट क्र.
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे जमीन समपातळीकरण, २०० मी.‍ धावणपथ , खो-खो, कबडडी व्हालीबॉल मैदान‍ , सिक्यूरिटी कॅबीन ,संरक्षक भिंत
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक

अमळनेर

तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव तालुका क्रीडा संकुल, अमळनेर
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल खान्देश शिक्षणमंडळ यांच्या मालकीची जागा ९९वर्षे कराराने १)सिटीसर्व्हे नं.३५९२ (सर्व्हे नं.८६५) गट नं.१८११ क्षेञ १ हे. ४५ आर २)सिटीसर्व्हे नं.३५९१ (सर्व्हे नं.९६६) गट नं.१८२० क्षेञ ० हे. ९९ आर ३)सिटीसर्व्हे नं.३५९३ (सर्व्हे नं.९६४) गट नं.१८२२ क्षेञ १ हे. ७६आर एकूण:- ४ हे. २०आर
प्राप्त अनुदान रु.१००.०० लक्ष
काम सुरु असलेल्या सुविधांचे नांवे ४००मी.धावणपथ, इनडोअर हॉल , सरक्षक भिंत , विविध खेळाचे मैदाने
काम पुर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक प्रगती पथावर असून मार्च -२०१६

छायाचित्र दालन