खेळाडू नोंदणी
अर्जाची तारीख
अर्जदाराचे नाव
पत्ता
मोबाइल नंबर
जन्मतारीख
वय
पासपोर्ट फोटो (पर्यायी)
योजना निवडा